ważne

Regulamin szkoleń i konsultacji

REGULAMIN SZKOLEŃ I KONSULTACJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach oraz konsultacjach organizowanych przez Organizatora. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną cześć́ zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu bądź konsultacjach i obowiązują̨ wszystkich uczestników.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Organizator – przedsiębiorca szczegółowo określony przy wyborze i złożeniu zamówienia na dane szkolenie bądź konsultację.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna dokonująca rejestracji na szkolenie bądź konsultację drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej https://forumrozwiazan.pl/regulamin-szkolen-i-konsultacji
  4. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagania określone szczegółowo w formularzu rejestracyjnym; Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w danym szkoleniu bądź konsultacji, w szczególności w zakresie ukończonych studiów, stażu pracy bądź wykonywanego zawodu.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kieruje Uczestnika na szkolenie bądź konsultację.
  6. Konsument – osoba fizyczna – Uczestnik i/lub Zamawiający dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. ZASADY UCZESTNICTWA

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wybranym szkoleniu lub konsultacji.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. Dokonanie wpłaty zadatku (w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego) w wysokości 200zł za szkolenie w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Zadatek należy uiścić na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.
  1. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w terminie 2 dni od dnia wpływu zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora z potwierdzeniem wpłaty zadatku oraz informacją o wpisie Uczestnika na listę główną lub listę rezerwową. Wpis na listę główną stanowi rezerwację miejsca na szkoleniu dla Uczestnika.
  2. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w pkt. 5 powyżej oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu i skutkuje brakiem wpisania na listę główną lub rezerwową. Wyjątek stanowi pisemna zmiana tego punktu ustalona z organizatorem.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy głównej, jeżeli liczba chętnych na dane szkolenie będzie większa niż liczba wolnych miejsc. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność księgowania wpłat na rachunku bankowym oraz spełnienie wymagań pkt. II ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy głównej, będą wpisywane na listę rezerwową bądź Organizator odmówi przyjęcia zgłoszenia.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wpisem na listę główną Uczestników oraz dokonanie opłaty zadatku jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. Uczestnik, który dokonał płatności zadatku, a nie został wpisany na listę główną szkolenia z uwagi na brak dostępności miejsc, otrzyma pełen zwrot zadatku lub zaliczenie/przeksięgowanie wpłaty na inne szkolenie tego samego Organizatora spośród już opublikowanych szkoleń na Kalendarz – Forum Rozwiązań (forumrozwiazan.pl) , według wyboru Uczestnika. Zwrot zadatku nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na który Uczestnik został wpisany na listę rezerwową.
 8. Organizator wskazuje, że minimalna liczba uczestników na szkolenia dla rodziców stacjonarne wynosi 8 osób, zaś na szkolenie online 6 osób. Liczba maksymalna to 18 osób. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby osób na minimum 30 dni przed szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zwrotu uiszczonych należności.
 9. Do korzystania ze szkolenia online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający (z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer/laptop):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Meetings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem


III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287 t.j. ) Uczestnik/Zamawiający, będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. potwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa w zamówionym szkoleniu bądź konsultacji.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik/Zamawiający może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@forumrozwiazan.pl bądź drogą pocztową na adres właściwego Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze – formularzu  , lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle do Uczestnika/Zamawiającego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Uczestnikowi/Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku szkolenia bądź konsultacji rozpoczętego (lub już zakończonego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o czym Uczestnik/Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem szkolenia bądź konsultacji i na co udzielił wyraźnej zgody.


IV. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA – DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH I UCZESTNIKÓW:

 1. Rezygnację ze szkolenia Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@forumrozwiazan.pl .
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora zajęcia szkoleniowe, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 3. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość uiszczonego zadatku. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu szkolenia, w szczególności uiszczonego zadatku bądź dalszych/innych należności na poczet ceny szkolenia do wysokości 50% ceny szkolenia.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, Zamawiający/Uczestnik zostanie obciążony ceną szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia.
  3. Obciążenie, o których mowa w pkt. IV ust. 4 lit. a, b Regulaminu następują na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Organizatora.

 

V. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

 1. Cena każdego szkolenia dostępna będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.forumrozwiazan.pl .
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 3. Uczestnik/Zamawiający we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania oraz posiłków.
 4. Ceny szkolenia podawane w ofercie są podawane w polskich złotych.
 5. Płatności za szkolenie można dokonać jednorazowo bądź w formie transz. W przypadku szkolenia jednozjazdowego dokonanie pełnej wpłaty za szkolenie (pomniejszonej o zadatek) należy dokonać najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz skutki związane z rezygnacją określone w pkt. IV ust. 3 lub 4 (w zależności od podmiotu, który dokonuje rezygnacji).
  W przypadku szkoleń kilkuzjazdowych (obejmujących kilka weekendów, czyli tzw. zjazdów) płatności można dokonać jednorazowo w terminie od 30 dni do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w transzach płatnych najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.
 6. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik/Zamawiający powinien wpłacić na numer rachunku bankowego Organizatora podany w wiadomości e-mail z informacją o zebraniu grupy i potwierdzeniem realizacji usługi. Wiadomość jest wysyłana na 30 dni przed rozpoczęciem usługi.
 7. Faktura zostanie wystawiona w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty ceny szkolenia na rachunku bankowym Organizatora.
 8. Organizator wystawia faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.)
 9. Uczestnik/Zamawiający akceptuje przyjęcie faktury elektronicznej.

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA KONSULTACJĘ

Podstawą uczestnictwa w konsultacji jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa – w przypadku konsultacji dla specjalistów – ukończone szkolenie Kids’Skills.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez kalendarz – formularz rejestracyjny dostępny na stronie: Kalendarz – Forum Rozwiązań (forumrozwiazan.pl)
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. W przypadku konsultacji Kids’Skills dla specjalistów, która zgodnie z wymogami Organizatora musi być poprzedzona odbyciem/ukończeniem szkolenia Kids’Skills, Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedstawić (przesłać drogą mailową na adres: kontakt@forumrozwiazan.pl ) dokument potwierdzający odbycie szkolenia Kids’Skills przez Uczestnika, niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konsultacji.
 6. Procedura zakupu konsultacji jest następująca: Uczestnik bądź Zamawiający powinien:
  1. dokonać rejestracji, o której mowa w pkt.VI ust. 2 Regulaminu
  2. wybrać produkt wybranej konsultacji
  3. kliknąć w przycisk „Rezerwuję”
  4. po dokonaniu rezerwacji na wskazany adres mailowy wysyłana jest informacja potwierdzająca dokonanie zakupu rezerwacji z informacją dotyczącą płatności.
 7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty za konsultację jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. Aby potwierdzić rezerwację i otrzymać link do spotkania (w przypadku spotkań online) należy opłatę za konsultację należy przesłać na konto Forum Rozwiązań Sławomira Rzepkowska w ciągu 24 godzin od rejestracji, ale nie później niż 2 godziny przed spotkaniem (kwota musi być zaksięgowana).
  12 1140 2004 0000 3102 8363 1105 mBank do 24 h po rezerwacji
 9. Do korzystania z konsultacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający (z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer stacjonarny):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Meetings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem
 10. Rezygnację ze konsultacji Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@forumrozwiazan.pl .
 11. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora terminy, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 12. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z konsultacji w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 % uiszczonej ceny. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z konsultacji w terminie krótszym niż 2 dni przed konsultacji, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu konsultacji do wysokości 50% uiszczonej ceny . Zwrot następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z konsultacji w tym samym dniu, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu konsultacji.
 14. W przypadku odwołania konsultacji w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem konsultacji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający będący otrzyma zwrot ceny konsultacji powiększonej o 10% , bądź zostanie zaproponowany kolejny termin konsultacji za porozumieniem zainteresowanych stron.

 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Termin, program oraz miejsce realizacji każdego szkolenia bądź konsultacji dostępny będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.forumrozwiazan.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian z ważnych przyczyn trenerów/wykładowców. Zajęcia w ramach szkolenia bądź konsultacji odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bądź konsultacji lub zmiany jego terminu do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia bądź konsultacji. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia/konsultacji za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie bądź konsultacji w pełnej wysokości.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 2 dni od rozpoczęcia szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający otrzyma zwrot w wysokości wpłaconego zadatku za szkolenie w podwójnej wysokości oraz wszelkie inne uiszczone należności pieniężne, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego innego niż Konsument z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem szkolenia bądź konsultacji , jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolenie bądź konsultacji, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 5. Organizator jest uprawniony do świadczenia usług przy pomocy podwykonawców, współpracowników, pracowników. Organizator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, współpracowników, pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą̨ zostać́ zagubione, zniszczone bądź́ skradzione podczas szkolenia bądź konsultacji.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., jakie obowiązują̨ na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie bądź konsultacja.
 3. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie niszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie bądź konsultacja.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zamawiający może składać reklamacje w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@forumrozwiazan.pl bądź drogą pocztową na adres Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia danego szkolenia bądź konsultacji.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy co najmniej podać imię nazwisko, termin i miejsce szkolenia bądź konsultacji, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oczekiwania zgłaszającego reklamację względem Organizatora.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Zamawiającego jest Organizator. Podane przez Uczestnika/Zamawiającego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest Organizator). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, ukończone szkolenia, wykonywany zawód, doświadczenie terapeutyczne.
 2. Zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń bądź konsultacji.
 3. W przypadku zawarcia umowy przez Uczestnika/Zamawiającego podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej i zawarcie lub realizację umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem/Zamawiającym, nie dłużej niż lat 6 w zakresie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia bądź konsultacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik/Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnik/Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Administratora, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@forumrozwiazan.pl bądź pisemnego na adres siedziby Administratora.
 7. Uczestnik/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi, w tym usługi szkoleniowe, hostingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), kancelarie świadczące usługi prawnicze dla Administratora związane z realizacją umów. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo np. w ramach JPK.
 9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

 

XI. INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bądź konsultacji bez zgody Organizatora.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane Uczestnikom przez Organizatora objęte są Prawem Autorskim.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Szkolenie bądź konsultacja może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora za zgodą Uczestnika.
 5. W przypadku zgody Uczestnika, o której mowa w pkt. XI ust. 4 Udział w szkoleniu bądź konsultacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, tj. nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w celach komercyjnych/w celach szkoleniowych i promocyjno – reklamowych nagrań i zdjęć́ ze szkoleń bądź konsultacji:
  1. Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu bądź konsultacji .
  2. Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź́ pozowaniem do zdjęcia.

 

XII. REGULAMIN ZAKUPU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Sprzedaż dotyczy materiałów edukacyjnych w formacie PDF. Karty są nieedytowalne i przygotowane do samodzielnego wydruku.
 2. Po zaksięgowaniu przelewu na koncie, na podany adres email z zamówienia, użytkownik otrzymuje dostęp do zamówionego materiału.
 3. W razie zbyt długiego oczekiwania – prosimy sprawdzić w skrzynce odbiorczej folder SPAM, a następnie napisać wiadomość na adres: kontakt@forumrozwiazan.pl
 4. Wymogi techniczne. Karty są dostarczane w formacie PDF (przesyłane bez dodatkowych opłat na wskazany adres e-mail). Sugerowany program do przeglądania oraz drukowania stron to Adobe Acrobat Reader.
 5. W skład ceny PDF wchodzi podatek dochodowy. Forum Rozwiązań jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ust1 Ustawy Vat.
 6. Forum Rozwiązań zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności i udziały dotyczące Usług lub sprzedawanych produktów. Z zastrzeżeniem odmiennych przypadków określonych w Warunkach, Forum Rozwiązań nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Produktach lub Usługach. Forum Rozwiązań zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone na mocy niniejszych Warunków.
 7. Niedozwolone użytkowanie. Użytkownik nie może korzystać z Usług lub Produktów w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:
  a) kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie, odsprzedawanie Usług lub Produktu oraz udzielanie dalszych licencji na Usługi lub Produkty;
  b) umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z Usług lub Produktów z użyciem danych konta Użytkownika
  c) udostępnianie Zawartości lub podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa własności);
  d) podawanie się za inną osobę lub podmiot lub podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań Użytkownika z inną osobą lub podmiotem;
  e) podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia lub zniszczenia Usług i Oprogramowania;
  f) reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Forum Rozwiązań;

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się ze Sławomirą Rzepkowską: kontakt@forumrozwiazan.pl ).
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2023r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które będą publikowane na stronie internetowej www.forumrozwiazan.pl

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa

Zapisz się

Newsletter

Chcesz wiedzieć pierwszy? Bądź na bieżąco z najnowszymi szkoleniami, materiałami edukacyjnymi.

Zdobywaj wiedzę od ekspertów oraz otrzymuj informacje o unikalnych warsztatach i konsultacjach.

Forum Rozwiązań © 2023 | Design and coding by Brandobry